Projekt realizowany z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością" - edycja 2020-2021


 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022

 

Projekt jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (w szczególności dziećmi od lat 3 do 16 roku życia) lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która: ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji co najmniej 33 opiekunów osób z niepełnosprawnościami/ członków rodzin mających pod swą opieką dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym do końca 2022 r. poprzez utworzenie co najmniej 33 miejsc zapewniających wsparcie w zakresie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja na rok 2022

PSONI planuje objąć wsparciem co najmniej 33 osoby, w tym:

7 opiekunów dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku poniżej 16 lat, w tym 7 opiekunów dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,

26 opiekunów osób z niepełnosprawnością ze znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej 16 roku życia, w tym, 28 opiekunów skorzysta z dwóch rodzajów wsparcia (opieki dziennej i całodobowej), a 5 opiekunów skorzysta z jednej formy wsparcia (opieki dziennej), czyli z opieki dziennej średnio w wymiarze 197 h (ale nie więcej niż 240 h) skorzysta łącznie 33 opiekunów, a z opieki całodobowej 28 opiekunów średnio w wymiarze 11 dni (ale nie więcej niż 14 dni) w tym 18 opiekunów osób/ dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Kandydat/ka musi spełnić łącznie pkt 1 (1 a lub 1b lub 1c) , 2, 3

  1. osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad:
    1. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    2. osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
    3. osobą posiadającą orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), weryfikacja na podstawie Karty zgłoszenia i kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  2. osoba zamieszkała na obszarze, dla którego PSONI -Koło Rymanów świadczy swoje usługi tj. z terenu trzech powiatów: krośnieńskiego (gminy: Rymanów, Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz, Krosno, Korczyna, Jaśliska, brzozowskiego (gminy: Haczów, Brzozów), sanockiego (gminy: Besko, Zarszyn, Bukowsko, Sanok) - weryfikacja na podstawie oświadczenia
  3. osoba w wymaganym terminie dostarczyła wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz złożyła oświadczenie o deklarowanych formach wsparcia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa …." - edycja 2022.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w siedzibie PSONI w Rymanowie, ul. Dworska 40 oraz są do pobrania na stronie psoni-rymanow.org

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać do 23 maja 2022 r. osobiście/ kurierem w siedzibie PSONI Koło w Rymanowie, ul. Dworska 40 (od godz. 7:30 do godz.14:30) lub Pocztą Polską na adres: PSONI - Koło w Rymanowie, ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów (decyduje data nadania przesyłki). lub faksem pod numer: 13 43 56620 lub jako skan na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule korespondencji należy wpisać: "Opieka wytchnieniowa 2022")

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego PSONI zapewni wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb OzN, z uwzględnieniem ich preferencji żywieniowych. W ramach opieki całodobowej przewiduje opiekę weekendową od piątku do niedzieli.

 

Na sumę przyznanej liczby punktów będzie składał się:

- wynik badania pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny załącznik nr 5 do Programu (wg. zmodyfikowanej punktacji) Wsparcie zostanie przyznane będzie na podstawie punktów uzyskanych z karty stanu pacjenta od najmniejszej do największej liczby punktów przez powołaną przez zarząd PSONI komisję. Komisja przyzna dodatkowe punkty (-2) osobom samotnie wychowującym dziecko / samotnie opiekującą się OzN /osobie, która zamieszkuje z więcej niż jedną osobą z niepełnosprawną.

Wsparcie zostanie przyznane na podstawie punktów uzyskanych z karty stanu pacjenta od najmniejszej do największej liczby punktów przez powołaną przez zarząd PSONI komisję. Komisja przyzna dodatkowe punkty (5 pkt.) osobom samotnie wychowującą dziecko / samotnie opiekującą się OzN

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:

www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2022

 

Dokumenty związane z naborem do projektu: