Projekt realizowany z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością" - edycja 2020-2021

 

CEL PROJEKTU

Poprawa sytuacji co najmniej 25 opiekunów osób z niepełnosprawnościami / członków rodzin mających pod swą opieką dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności / orzeczeniem równoważnym do końca 2021 r. poprzez utworzenie 25 miejsc zapewniających wsparcie w zakresie usług opieki wytchnieniowej i czasowe odciążenie tych opiekunów.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 550 000,00 PLN

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 550 000,00 PLN

 

KRÓTKI OPIS

Grupa docelowa:

25 opiekunów / członków rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych orzeczeń, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej i są mieszkańcami powiatów krośnieńskiego (gminy: Rymanów, Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz, Krosno, Korczyna, Jaśliska, brzozowskiego (gminy: Haczów, Brzozów), sanockiego (gminy: Besko, Zarszyn, Bukowsko, Sanok).

 

Formy działań:

  1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 25 osób świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodku wsparcia.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 25 osób w ośrodku wsparcia.
  3. Specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki skierowanego dla opiekunów / członków rodzin w celu wyposażenia ich w niezbędną wiedzę i kompetencje z zakresu opieki ich dziecka / podopiecznego.