Koło PSONI w Rymanowie jest terenową jednostką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest organizacją niedochodową, pozarządową, samopomocową. Działalność statutową prowadzi od 01.04.1999 r. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców posiadających jedno lub dwoje dzieci niepełnosprawnych, widzących potrzebę stworzenia im kompleksowej opieki i rehabilitacji.

981.10.1998 r. powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku po byłym punkcie weterynaryjnym przekazanym przez Urząd Miasta i Gminy Rymanów. Z czasem wieść o utworzeniu WTZ rozniosła się po terenie sąsiednich gmin, efektem, czego było zwiększenie liczby uczestników WTZ i powstanie nowych placówek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, wymagających specjalistycznej, kompleksowej i stałej opieki.

00W roku 2000 Stowarzyszenie z inicjatywy członków Zarządu oraz szeregu innych osób będących członkami Stowarzyszenia podjęło inicjatywę o rozbudowie obiektu celem powołania innych placówek dla tej kategorii osób. I tak w 2001 r. powstał Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

02W 2002 r. powołano Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia.

03W grudniu 2003 r. w Rymanowie Zdroju powstał Zakład Aktywności Zawodowej, zatrudniający 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym o sekcjach: ogrodniczej, stolarskiej i turnusowo-hotelarskiej. W obiekcie, w którym znajduje się OREW i ŚDS powstały mieszkania chronione dla naszych podopiecznych pozbawionych opieki najbliższych.

Dodatkowo Stowarzyszenie jest członkiem INCLUSION INTERNATIONAL - Międzynarodowej Ligii Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W chwili obecnej Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatu krośnieńskiego, sanockiego i brzozowskiego.