Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Swoją działalność prowadzi od 1999r. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

 

PSONI realizuje zadania z zakresu:

  • rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • organizowania i prowadzenia różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności,
  • partnerstwa lokalnego z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Naszą Misją jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie.

 

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 Statutu)