Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową i zakładem leczniczym przeznaczonym dla wychowanków w wieku od 3-25 r ż., którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej. Wychowankami OREW są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

OREW funkcjonuje 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-15.30. Placówka zapewnia wychowankom:

  • wychowanie przedszkolne,
  • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  • realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na poziomie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy,
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ponadto wychowankowie objęci są rehabilitacją ruchową, terapią psychologiczną, logopedyczną, zajęciową. Praca oparta jest na wielodyscyplinarnych, indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych lub indywidualnych programach zajęć zgodnych z indywidualnymi potrzebami wychowanka i zaleceniami specjalistów. W przypadku wychowanków realizujących wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne uwzględniają również realizację podstawy programowej.

 

Więcej informacji przygotowaliśmy na stronie internetowej › orew-rymanow.org.pl