Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 1330 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie przy ulicy Grunwaldzkiej 11.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Ustalenie liczby członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.
 10. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Elektora i trybie głosowania (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna).
 11. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).
 12. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.
 13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 15. Przerwa.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów.
 17. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin Zebrania w tym samym dniu na godz. 1345.

 

Zarząd PSONI Koło w Rymanowie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie.

Obecność na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, wybór przyszłych władz, a tym samym na rozwój Stowarzyszenia i przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie informuje, że do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 zostały zakwalifikowane wszystkie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym Regulaminem Rekrutacji.

Jeżeli Uczestnik/ czka Programu zamierza skorzystać z usług opieki wytchnieniowej świadczonej przez osobę wskazaną (niebędącą pracownikiem PSONI- Koło w Rymanowie) to powinien przez rozpoczęciem realizacji wsparcia przedłożyć informacje o kwalifikacjach / doświadczeniu zawodowym wskazanej osoby (wzór takiego oświadczenia znajduje się poniżej).

Opis wymagań kwalifikacyjnych dla osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu zamieszczono §4, ust. 6 Regulaminu Rekrutacji i Realizacji Programu.

 

Oświadczenie Uczestnika/czki dotyczące wyboru osoby mającej świadczyć usługi opieki wytchnieniowe › DO POBRANIA [pdf]

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w tym roku obchodzi Jubileusz 60-lecia.

Koło w Rymanowie, działające już prawie 25 lat włącza się aktywnie w Obchody Jubileuszowe.

Zapraszamy wszystkich członków, przyjaciół i znajomych do śledzenia wydarzeń na naszych stronach i mediach społecznościowych

 

Facebook PSONI Koło w Rymanowie

Jubileusz 60 lecia PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie otrzymało Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów 2022 w kategorii Nauka, edukacja, sport i środowisko dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Stowarzyszenie oceniając potrzeby, podejmuje niezbędne działania na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców i opiekunów prawnych. Organizuje i prowadzi różnego rodzaju placówki, programy i usługi dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie realizuje pilotaż "Standardy funkcjonowania WTZ" w ramach projektu: "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".

W dniu 20 października 2022r. Zarząd PSONI Koło w Rymanowie zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu standardów funkcjonowania WTZ.

Realizacja zadania pt. "Szkolenia Obsługi Kelnerskiej" dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój ma na celu podnoszenie kwalifikacji i poziomu umiejętności zawodowych 30 pracowników z niepełnosprawnością z ważnymi orzeczeniami zatrudnionymi w sekcji gastronomicznej naszego Zakładu, w lokalu gastronomicznym Nasza Chata i w lokalu cukierniczo-gastronomicznym ZAZ/SMAK.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

PSONI – Koło w Rymanowie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Szanowni Państwo,

PFRON rozpoczął realizację bardzo atrakcyjnych dla osób niepełnosprawnościami programów mieszkaniowych z pakietu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność". W dalszej części przedstawiamy informację o programach Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie.