Zarząd Koła PSONI w Rymanowie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 17.06.2021r. w siedzibie Koła w Rymanowie przy ulicy Dworskiej 40, o godzinie 10:45 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Rymanowie.

W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa, drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Rymanowie odbędzie się o godzinie 11:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Przerwa
 10. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem Przewodniczący Zarządu Koła

Kinga Piotrowska