Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w tym roku obchodzi Jubileusz 60-lecia.

Koło w Rymanowie, działające już prawie 25 lat włącza się aktywnie w Obchody Jubileuszowe.

Zapraszamy wszystkich członków, przyjaciół i znajomych do śledzenia wydarzeń na naszych stronach i mediach społecznościowych

 

Facebook PSONI Koło w Rymanowie

Jubileusz 60 lecia PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie otrzymało Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów 2022 w kategorii Nauka, edukacja, sport i środowisko dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Stowarzyszenie oceniając potrzeby, podejmuje niezbędne działania na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców i opiekunów prawnych. Organizuje i prowadzi różnego rodzaju placówki, programy i usługi dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie realizuje pilotaż "Standardy funkcjonowania WTZ" w ramach projektu: "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".

W dniu 20 października 2022r. Zarząd PSONI Koło w Rymanowie zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu standardów funkcjonowania WTZ.

Realizacja zadania pt. "Szkolenia Obsługi Kelnerskiej" dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój ma na celu podnoszenie kwalifikacji i poziomu umiejętności zawodowych 30 pracowników z niepełnosprawnością z ważnymi orzeczeniami zatrudnionymi w sekcji gastronomicznej naszego Zakładu, w lokalu gastronomicznym Nasza Chata i w lokalu cukierniczo-gastronomicznym ZAZ/SMAK.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

PSONI – Koło w Rymanowie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Szanowni Państwo,

PFRON rozpoczął realizację bardzo atrakcyjnych dla osób niepełnosprawnościami programów mieszkaniowych z pakietu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność". W dalszej części przedstawiamy informację o programach Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie.

W dniu 21.09.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSONI w Rymanowie, na którym zostały przyjęte sprawozdania z działalności Koła za 2021r. oraz toczyły się rozmowy o przyszłości Koła.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie w oparciu o art. 35 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 21.09.2022r. na godz. 10:15 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła.

 

Proponowany porządek Obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 12. Zamknięcie obrad.